Feature Image

 • What is ChatGPT

  January 15th, 2023 0responses

  ChatGPT is a large language model chatbot developed by OpenAI based on GPT-3.5. It...

 • img

  कल सेन्टरमा आएका प्रश्न र जवाफ

  November 11th, 2022 0responses

  निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू आम सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन तथा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले कल...

Recent News